بازتاب خبری برنامه های ترویج کتابخوانی در رسانه ها

تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲
تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴
تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵
تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰
تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵
تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸
تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۶
تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۴۶

اخبار

ارائه گزارش استان‌ها و شهرهای کشور در حوزه کتابخوانی

«طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخت کتاب ایران» ، «جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب» ،  «تقدیـر از افـراد و گروه های برگزیـده در ترویج کتابخوانـی» و «جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودکان و نوجوانـان» چهـار فعالیـت معاونـت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی اسـت که در خط مشـی فرهنگـی دولـت تدبیـر و امیـد و بـه منظـور گسـترش عدالت فرهنگی، ایجاد امید و شـور در جامعه، تمرکز زدایی و توسـعه فعالیت های فرهنگی از سـال 1393 به این سـو طراحی و اجرا می شـود. در برگزاری این چهـار رویداد، نهادها و دسـتگاه های دولتـی و غیردولتی همکاری دارند که از جملـه می تـوان بـه وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری، سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـلامی ایـران، کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، سـتاد عالـی کانون هـای فرهنگی و هنـری مسـاجد کشـور، نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور، کمیسـیون ملی یونسـکو، خانـه کتـاب ، صندوق کودکان سـازمان ملل (یونیسـف) و جمع زیـادی از انجمن هـا، تشـکل ها و سـازمان های مـردم نهاد اشـاره کرد.
ایـن رویدادهـا نگاهـی آینده نگرانـه و توسـعه ای دارد و هـدف از آن توسـعه فرهنگی اسـت. در انتخـاب و معرفی پایتخت کتـاب ایران مجموعه برنامه هـای ترویجـی یـک شـهر بـرای سـال آینده که بـه امضای شـهردار و رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـلامی آن شـهر رسـیده باشد، مورد سنجش و داوری قـرار می گیـرد. در جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب، تلفیقی از برنامه های سـال آینده و اقدامات گذشـته با امضای دهیار و رئیس شـورای اسـلامی روسـتا و ارائه دهنده طرح در این رقابت شـرکت می کنند. در جشـنواره تقدیـر از افـراد و گروههـای برگزیـده در ترویـج کتابخوانی، از افـراد و گروه هایـی تقدیـر می شـود کـه فعالیت هـا و برنامه هـای مسـتمر و معنـاداری در زمینـه ترویـج کتابخوانـی به ویـژه در مناطـق دور از مرکـز داشـته باشـند. جـام باشـگاه های کـودکان و نوجوانـان مبتنـی بـر راه اندازی باشـگاه های کتابخوانی در شـهرهای متقاضی و رقابت میان این باشگاه ها بر اسـاس شـاخص های از پیش تعیین شـده اسـت.   

                                ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب

                                      دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی