دوشنبه های کتابخوانی در مهدهای کودک

دوشنبه های کتاب‌خوانی در مهدهای کودک‌

بر اساس طرح مشترک میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان بهزیستی، تمام مهدهای کودک سراسر کشور روزهای دوشنبه را به کتاب‌خوانی اختصاص خواهند داد.

برای آشنایی هر چه بیشتر مربیان مهدهای کودک با بحث‌ها و شیوه‌های کتاب‌خواندن برای کودکان در این مقطع سنی، پنج جلد کتاب تهیه و تدوین شده است که در اینجا به اشتراک گذاشته می‌شوند.

  

 
جلد شناخت ادبیات

شناخت ادبیات کودکشناخت ادبیات کودک


 جلد انواع کتاب کودک  

انواع کتاب کودکانواع کتاب کودک

 

جلد یک روز کتابخوانی

یک روز کتابخوانی در مهدکودکیک روز کتابخوانی در مهدکودک

 

جلد فواید کتابخوانی

فواید کتابخوانیفواید کتابخوانی

 
جلد شیوه های ترویج

شیوه های ترویج کتابخوانیشیوه های ترویج کتابخوانی در مهدکودک