دریافت فرم فراخوان

 

 

رسانه جدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

شهرهای خلاق

فراخوان راه اندازی شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر فراخوان راه اندازی شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

 

فراخوان طراحی لوگو

فراخوان  طراحی پوستر ششمین پایتخت کتاب ایران فراخوان طراحی پوستر ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران-1398

فراخوان پوستر روستا فراخوان طراحی پوستر ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب-1398

 

پایتخت کتاب- ششمین

فرم فراخوان برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران فرم فراخوان برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در سال 1398

ششمین جشنواره روستا 

فرم فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال 1398 فرم فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال 1398

 

فرم شرکت در جشنواره کاشان

فرم شرکت در جشنواره کاشان فرم شرکت در نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان

 

پایتخت کتاب  

فراخوان طرح پایتخت کتاب ایران - سال 1397 فراخوان طرح پایتخت کتاب ایران - سال 1397

 

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب  

فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

 

فراخوان پنجمین دوره جشنواره مروجان کتابخوانی  

فرم فراخوان فرم فراخوان پنجمین دوره جشنواره مروجان کتابخوانی - سال 1397
فراخوان پنجمین دوره جشنواره مروجان کتابخوانی فرم فراخوان پنجمین دوره جشنواره مروجان کتابخوانی- سال 1397