ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف به منظور رشد و ارتقاء سطح معرفت ، دانش و فرهنگ اسلامی از جمله وظایف اساسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

فعالیت های معاونت امور فرهنگی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی منتهی به شناسایی شهرها ، روستاها و آبادی های عشایری دوستدار کتاب و گروه های مردم نهاد فعال در حوزه کتابخوانی شده است از این رو برای استمرار فعالیت ها لازم است تا ساز و کاری برای سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر این امر اندیشیده شود تا با جلب مشارکت ، تشویق ، ترغیب کتابخوانی در بین شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ، بسترهای لازم برای هماهنگی و هم افزایی بین نهادها ، دستگاه های مختلف از سویی ؛ و از سوی دیگر ایجاد شور و نشاط فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه به وجود آید.

از آنجا که دست یابی به وظایف اساسی و خطیر یاد شده، مستلزم تمهید ساز و کاری برای سیاست گذاری ، مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر این امر است ، «ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب» ذیل معاونت امور فرهنگی تشکیل می شود.


«طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخت کتاب ایران» ، «جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب» ،  «تقدیـر از افـراد و گروه های برگزیـده در ترویج کتابخوانـی» و «جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودکان و نوجوانـان» چهـار فعالیـت معاونـت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی اسـت که در خط مشـی فرهنگـی دولـت تدبیـر و امیـد و بـه منظـور گسـترش عدالت فرهنگی، ایجاد امید و شـور در جامعه، تمرکز زدایی و توسـعه فعالیت های فرهنگی از سـال 1393 به این سـو طراحی و اجرا می شـود. در برگزاری این چهـار رویداد، نهادها و دسـتگاه های دولتـی و غیردولتی همکاری دارند که از جملـه می تـوان بـه وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری، سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور، سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـوری اسـلامی ایـران، کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، سـتاد عالـی کانون هـای فرهنگی و هنـری مسـاجد کشـور، نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور، کمیسـیون ملی یونسـکو، خانـه کتـاب ، صندوق کودکان سـازمان ملل (یونیسـف) و جمع زیـادی از انجمن هـا، تشـکل ها و سـازمان های مـردم نهاد اشـاره کرد.
ایـن رویدادهـا نگاهـی آینده نگرانـه و توسـعه ای دارد و هـدف از آن توسـعه فرهنگی اسـت. در انتخـاب و معرفی پایتخت کتـاب ایران مجموعه برنامه هـای ترویجـی یـک شـهر بـرای سـال آینده که بـه امضای شـهردار و رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـلامی آن شـهر رسـیده باشد، مورد سنجش و داوری قـرار می گیـرد. در جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب، تلفیقی از برنامه های سـال آینده و اقدامات گذشـته با امضای دهیار و رئیس شـورای اسـلامی روسـتا و ارائه دهنده طرح در این رقابت شـرکت می کنند. در جشـنواره تقدیـر از افـراد و گروههـای برگزیـده در ترویـج کتابخوانی، از افـراد و گروه هایـی تقدیـر می شـود کـه فعالیت هـا و برنامه هـای مسـتمر و معنـاداری در زمینـه ترویـج کتابخوانـی به ویـژه در مناطـق دور از مرکـز داشـته باشـند. جـام باشـگاه های کـودکان و نوجوانـان مبتنـی بـر راه اندازی باشـگاه های کتابخوانی در شـهرهای متقاضی و رقابت میان این باشگاه ها بر اسـاس شـاخص های از پیش تعیین شـده اسـت.   

                                                       

                                                              ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب

                                                                    دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی