پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا

پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در روستا

 هرچه از مراکز استانها دورتر می شویم انگیزه و اشتیاق نسبت به مقوله کتاب و ترویج کتابخوانی بیشـتر می شـود. این امتیاز، راه را برای کسانی که در زمینه ی گسترش فرهنگ کتابخوانـی در مناطـق پیرامونـی فعالیـت می کننـد، هموارتـر می سـازد. روسـتاها محمـل مناسـبی برای فعالیتهای مدنی، مشـارکت در فعالیتهای اجتماعی به شـمار می آید. بر ایـن اسـاس می تـوان امیدوار بـود که فعالیتهای ترویجـی با کارنامه قابل قبولـی رو به رو شود. برگزاری چهار دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران به همراه سایر برنامه هـا و جشـنواره هایی کـه در زمینـه کتابخوانی از سـوی دفتر مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی طراحـی و اجـرا شـده اسـت نشـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه فعالیت های ترویجـی در زمینه کتاب و گسـترش فرهنگ کتابخوانی در روسـتاهای کشـور بـا علاقه و با شـوق بسـیاری صورت می گیـرد و در بسـیاری از این روسـتاها همه اقشـار روسـتا در این برنامه ها حضـور مداوم و تاثیرگـذاری دارند.

در جریان جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب، یکی از موارد خواسته شده از هر روسـتا، مسـتندات مجموعه طرح ها و برنامه هایی اسـت که برای ترویج کتابخوانی به اجرا گذاشـته شـده یا تمهیدات اجرای آن اندیشیده شـده است. هر روستا در کنار ارائه ی گزارشـی از فعالیت هـا، ظرفیت هـا و هماهنگی ها، به معرفی و تبییـن برنامه های خود برای ترویـج کتابخوانـی پرداختـه اسـت. این طرح هـا و برنامه ها نیز به خودی خـود وقتی کنار هم نشستند، به مهمترین اسنادی تبدیل شدند که باید انتشار می یافت تا هم خود طراحان پـی بـه اهمیـت برنامه های خـود ببرند و هـم برنامه ریـزان و مجریان دیگر به سرمشـق ها و الگوهایی دسـت یابند. مهمتر از همه، این که زمینه یی فراهم شـود تا مجموعه ی طرح ها و خلاقیت هـای بومـی، در معرض نقد و نظـر همگان قرار گیرد.

ایـن کتـاب مجموعـه ای از طرح هـا و برنامه هایـی اسـت کـه روسـتاهای مختلـف بـه دبیرخانه چهارمین جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب ارسـال کرده اند. انتشـار ایـن فعالیت هـا و برنامه هـا بی آن کـه در معرض ویرایـش جدی قرار گیـرد، ظرفیت های اجرایـی، فرهنگـی، اجتماعـی و مردمـی موجـود در هـر روسـتا را به نمایش می گـذارد و باعـث خودآگاهی بیشـتر روسـتاها نسـبت به ایـن ظرفیت هـا و توانایی ها شـده و می تواند مبنـا و پایـه مسـتحکمی برای فعالیت هـای فرهنگی آینده باشـد. مجموعـه ی حاضر یکی از مهمترین کارکردها و اهداف جشـنواره ی روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب را نشـانه رفتـه اسـت. این هـدف، گـردآوری ایده های ناب و کاربـردی در حـوزه ترویج کتاب و کتابخوانی و تکثیر و قرار دادن آن در دسـترس علاقه مندان این حوزه اسـت.

امید اسـت ظرفیت های انسـانی و مردمی که در شـور و شـوق صمیمانه مردم شهرها و روستاها تجلی یافتـه اسـت و بـه صورت تشـکل یافته یـا فردی به اجـرای این برنامه ها کمـک کنند و نیز ظرفیت هـا و توانایی هـای خـاص هـر منطقـه که پیـش از این خفته یـا نادیده مانـده بود، با اجرای این برنامه ها به فعلیت رسـیده و شـکوفا شـوند و چشـم انداز تازه ای را برای اجرای برنامه هـای تـازه فرهنگی و اجتماعـی فراهم آورد.

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا - سال 1397پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا - چاپ 1397

پیشنهادهای استخراج شده از میان طرح‌ های رسیده به جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران در یک کتاب گردآوری و تدوین شده است.

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستاپیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا - چاپ 1396