فهرست کتاب های برگزیده جام باشگاه های کتابخوانی

جام باشــگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان برنامه ای ملی و بســیار کم هزینــه بــرای ترویــج کتابخوانــی در ایــران اســت که نخستین اجرای آزمایشی خود را در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ با موفقیت پشــت ســر گذاشــت و به خاطر همین موفقیت در دومین دوره امکان برگزاری کارگاه های مربوطه در ۱۰۰شهر و در سومین دوره ۱۷۰۰ شهر و روستا فراهم شد. هــدف اصلــی ایــن طــرح همه گیــر کــردن کتابخوانــی و جلــب مشــارکت مردمــی در کتابخوانیســت. در طراحــی ایــن فعالیت، بــه تجربه هــای موفــق و ناموفــق دســتگاه های مختلــف دولتی و عمومی که گاهی هزینه های ســنگینی نیز داشــته، توجه و تلاش شده تا کاستی ها برطرف و محاسن آن تقویت شود. جــام باشــگاه های کتابخوانــی چنــد مرحلــه دارد. در مرحلــه نخســت مربیــان و معلمــان و مروجان کتابخوانی برای تشــکیل باشــگاه های کتابخوانــی بــا حضــور در کارگاههایــی آمــوزش می بینند. ســپس با کمــک آنها گروه های دســت کم ۱۲ نفرهی کــودک یــا نوجوان یــک باشــگاه کتابخوانی تشــکیل دهند. این باشــگاه ها در کتابخانه هــا، مرا کــز کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان، مــدارس، مســاجد، مرا کــز بهزیســتی، مجتمع هــای مســکونی، کانون هــای فرهنگــی و هنــری، ســراهای محلــه، فرهنگســراها و دیگــر مرا کز تجمع کــودکان و نوجوانان در شــهرها و روســتاها زیــر نظــر یــک هماهنگ کننــده ی بزرگســال تشــکیل می شود. قــرار، ایــن اســت که باشــگاه های کتابخوانی کــودک و نوجوان در دبیرخانــه جشــنواره ثبت نــام کننــد، نام های آنان ثبت شــده و امکان بهرهمندی از تخفیف کتاب را از طریق کتابفروشــی های شهرشــان پیــدا کننــد، کتاب هــای مناســب در اختیار کتاب فروشــیها قرار گرفتــه کتابها را انتخاب و خریداری کننــد، هــر عضــو دســت کم یــک کتــاب بــه باشــگاه ارائــه می کند، اعضــاء کتابخانه های کوچک را تأســیس، یــا تقویت، کتاب های خریداری شــده را با هم مبادله می کنند و با هم می خوانند، درباره کتاب هــای خوانده شــده گفت وگو و آنهــا را داوری می کنند و در پایــان کتــاب برتــر را از نــگاه خــود در باشــگاه، انتخــاب می کنند و ســپس در نامه هایــی به نویســندگان کتاب های برتــر، نظر خود را درباره کتاب های برتر می نویسند و کتاب هایی را که پسندیده اند در فیلم هــای کوتــاه موبایلــی به دیگــران معرفی می کنند. ســپس در مرحلــه شهرســتان کتاب هــای برگزیــده باشــگاه ها بــا حضــور نمایندگان آنها داوری دوباره شده و کتاب یا کتاب های برگزیده ازنظــر کــودکان و نوجوانــان شــهر انتخــاب می شــود. همچنین با داوری فیلم هــا و نامه هــای بچه هــا از ســوی داوران در هــر شــهر بهتریــن فیلم هــا معرفی و بهترین نامه ها به نویســندگان انتخاب و در مراسم پایانی شهرستان از آنان قدردانی و جایزه ی بچه های شهر به نویسنده برگزیده اهدا می شود.

در ایــران ســالانه بیــش از ۱۱۰۰۰( یــازده هــزار) عنوان کتاب بــرای کودکان و نوجوانــان منتشــر می شــود کــه این غیــر از کتاب های درســی و کمک درســی دبستان و دبیرستان است. تلاش همکاران ما در دبیرخانه جام باشگاه های کودک و نوجوان ارائه فهرســتی از کتاب های برگزیده در ۵ ســال اخیر اســت، کتاب هایــی کــه هــم در کتابفروشــی ها موجود و هــم از ارزش هــای ادبی و هنری و علمی و فنی و محتوایی برخوردار باشد. گزینش فهرســتی از میان چند هزار کتابی که در ۵ ســال منتشــر شده است، به سادگی ممکن نیست و نیاز به اتخاذ روش های مناسب دارد. برای تهیه این فهرست، دو راه پیش رو داشتیم: ۱ .تشکیل گروه داوری و بررسی کتاب های منتشر شده و انتخاب کتاب های برگزیده از میان آنان ۲ .اعتماد به انتخاب فهرست ها و جوایز فرا گیر کتاب کودک و نوجوان ایران. ما راه دوم را انتخاب کردیم، اما به آن هم بسنده نکردیم و سعی کردیم در هر جایی که فکر می کردیم ضعفی وجود دارد، آن را با مراجعه به گروه داوری اصــلاح کنیــم. در کشــورمان جوایز متعدد دولتی و غیردولتــی در حوزه کتاب کودک وجود دارد. در زمینه جوایز دولتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسـلامی هر ســال کتاب سال جمهوری اســلامی ایران و چند جشنواره مانند جایزه ادبی پرویــن اعتصامی را برگــزار می کند. همچنین کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان جشــنواره کتاب کودک و نوجوان را برگزار و علاوه بر آن فهرســت کتاب های مناسب را نیز تهیه می کند. در حــوزه غیردولتــی، شــورای کتاب کودک ایــران نیز هر ســاله ضمن معرفی کتاب های برگزیده خود، فهرست کتاب های مناسب را با درجه بندی عرضه می کند. همچنین فهرســت لاک پشــت پرنده هر فصل با ارزیابی کتاب های شیوه انتخاب کتاب های برگزیده منتشــر شــده، فهرســتی از کتاب های برگزیده را منتشــر و در پایان ســال نشــان طلایی و نقره ای را به بهترین کتاب های سال اعطا می کند. وزارت آموزش و پرورش هم دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی، فهرســتی از کتاب های مناسب را در قالب کتاب نامه های رشد منتشر می کند. در کنــار ایــن جوایــز و جشــنواره ها، جوایــز دیگــری مانند گــوزن زرد (جایزه به انتخــاب کــودکان و والدیــن)، جایزه شــهید حبیب غنی پور، جایــزه کتاب برتر )انجمــن فرهنگی ناشــران کــودک و نوجوان)، جایــزه ســپیدار (بهترین کتاب زیست محیطی کودک و نوجوان) و وجود دارد. در تهیــه ایــن فهرســت از تمــام فهرســت ها و جوایــزی کــه نامبرده شــد، بهره گرفته شده و هر کتابی که به فهرست راه یافته است، دستکم در یک فهرست )یا جایزه( نهادهای ادبیات کودک دولتی و غیردولتی حضورداشته است. این فهرست کتاب های چاپ اول پنج سال اخیر را در برمی گیرد. پس از تهیه فهرســت اولیه، فهرســت در اختیار نمایندگان ســازمان بهزیســتی و کانــون پــرورش فکــری کودکان و نوجوانــان قرارگرفته و در نشســتی به نقد و بررســی فهرســت پرداخته و برخی از ضعف های آن برطرف شــد. در این مرحله کتاب هایی حذف و کتاب هایی اضافه شد تا فهرستی مناسب فراهم آید. تلاش شــد در تهیه فهرســت هم ازنظر موضو ع و هم از نظر قالب های ادبی به نیازهای گونا گون کودکان توجه شــود و فهرســت، فهرســتی متنو ع و مناســب باشد


جلد پیش دبستان

فهرست کتابهای برگزیده ویژه سال های پیش دبستانفهرست کتابهای برگزیده ویژه سال های پیش دبستان


جلد دوره اول دبستان  


فهرست دوره اول دبستانفهرست کتابهای برگزیده ویژه سه سال اول دبستان


جلد دوره دوم دبستان 


فهرست دوره دوم دبستانفهرست کتاب های برگزیده ویژه سه سال دوم دبستان

جلد دبیرستان


فهرست دبیرستانیفهرست کتاب های برگزیده ویژه دوره متوسطه