شرح وظایف دفتر

1.    برنامه ریزی مستمر فرهنگی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی آحاد جامعه

2.    برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیت ها و پژوهش های فرهنگی با بهره مندی از متخصصان، بخش غیر دولتی و منابع موجود در جامعه.

3.    مطالعه و پژوهش به منظور شناخت نیازهای مخاطبین کتاب و کتابخوانی.

4.    مطالعه و پژوهش به منظور ارائه توسعه کتابخوانی و سطح کیفی کتابهای منتشره در داخل کشور.

5.    مطالعه و برنامه ریزی در زمینه تحکیم پیوندهای فرهنگی به منظور صیانت از مولفه ها و عناصر هویت اسلامی و ایرانی.

6.    تدوین برنامه های فرهنگی و ادبی معاونت متبوع با بهره مندی از نتایج تحقیقات و مطالعات.

7.    برنامه ریزی به منظور رشد، توسعه و ارتقاء سطح آموزش های فرهنگی.

8.    مطالعه و بررسی در زمینه های همکاری، تعاملات و مبادلات فرهنگی بین دستگاه های مختلف داخلی و خارجی به منظور رشد، توسعه و ارتقاء سطح آموزش های فرهنگی.

9.    برنامه ریزی در راستای تعامل و همکاری بین نویسندگان، مترجمان، شعرا، موسسات وانجمن های ادبی و مراکز فرهنگی و انتشاراتی داخل و خارج کشور.

10.   حمایت و همکاری در انجام نظر سنجی های دوره ای با مراکز و موسسات صلاحیت دار درخصوص وضعیت فرهنگی کشور و بهره مندی از نتایج آن در تصمیم گیری ها.

11.    برنامه ریزی برای حمایت از انتشار آثار و طرحهای ارزشمند فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و نظارت بر حسن انجام کار.

12.   برنامه ریزی برای حمایت و مشارکت در نحوه برگزاری نمایشگاه های کتاب، همایش های فرهنگی، نشست های تخصصی، اصحاب قلم و سمینارهای داخل و خارج کشور.

13.    به روز رسانی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده فرهنگی کشور با تاکید بر آثار مکتوب داخلی و خارجی

14.    ارزیابی، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات، آیین نامه ها، مصوبات و دستورالعمل های معاونت امور فرهنگی.

15.    تعامل مستمر با دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی در طراحی، تدوین و تصویب برنامه ها و سیاست های کلان.

16.    برنامه ریزی و ارزیابی در راستای عملیاتی شدن وظایف فوق در واحد های استانی در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن اجرای آنها.