معاون دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

 

 

 عبدالرضا گرشاسبی

سمت : معاون دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

تلفن تماس 88342977-021