مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

 

مدیرکل  

ابراهیم حیدری

سمت: مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

تلفن تماس : 58 و88318652 -021