پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر

  

در جریان طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، یکی از موارد خواسـته شـده از هر شـهر، مسـتندات مجموعـه طرح ها و برنامه هایی اسـت که برای ترویـج کتابخوانی در آن شـهر به اجرا گذاشـته شـده یا تمهیدات اجرای آن اندیشـیده شـده اسـت. هر شـهر در کنار ارائه ی گزارشـی از فعالیت ها، ظرفیت ها و هماهنگی ها، به معرفی و تبیین برنامه های خـود بـرای ترویـج کتابخوانی پرداخته اسـت. این طرح هـا و برنامه ها نیز بـه خودی خود وقتی کنار هم نشسـتند، به مهمترین اسـنادی تبدیل شـدند که باید انتشـار می یافت تا هم خـود طراحـان پـی به اهمیت برنامه هـای خود ببرند و هـم برنامه ریزان و مجریـان دیگر به سرمشـق ها و الگوهایـی دسـت یابند. مهمتـر از همه، زمینه ای فراهم شـود تـا مجموعه ی طرح هـا و خلاقیت هـای بومـی، در معرض نقد و نظر همـگان قرار گیرد.

ایـن کتـاب مجموعـه ای از طرح هـا و برنامه هایـی اسـت کـه شـهرهای مختلـف بـه دبیرخانـه چهارمیـن برنامه انتخـاب و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسـال کرده اند. انتشـار ایـن فعالیت هـا و برنامه هـا بی آن کـه در معرض ویرایـش جدی قرار گیـرد، ظرفیت های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی موجود در هر شـهر را به نمایش می گذارد و باعث خودآگاهی بیشـتر شـهرها نسـبت به این ظرفیت ها و توانایی ها شـده و می تواند مبنا و پایه مسـتحکمی بـرای فعالیت های فرهنگی آینده باشـد. مجموعه ی حاضـر یکی از مهمترین کارکردهـا و اهـداف طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتاب ایران را نشـانه رفته اسـت .
ایـن هـدف، گـردآوری ایده های ناب و کاربردی در حـوزه ترویج کتاب و کتابخوانی و تکثیـر و قـرار دادن آن در دسـترس علاقه منـدان این حوزه اسـت. امید اسـت ظرفیت های انسـانی و مردمی که در شـور و شـوق صمیمانه مردم شـهرها و روسـتاها تجلی یافته است و بـه صـورت تشـکل یافته یـا فردی به اجـرای این برنامه هـا کمک کنند و نیـز ظرفیت ها و توانایی هـای خـاص هـر منطقـه که پیـش از این خفته یا نادیـده مانده بود، بـا اجرای این برنامه ها به فعلیت رسـیده و شـکوفا شـوند و چشـم انداز تازه ای را برای اجرای برنامه های
تـازه فرهنگی و اجتماعـی فراهم آورد. پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر - چاپ 1397پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر - چاپ 1397
 

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهرپیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر- چاپ 1396