گزارش های کارشناسی و پژوهشی دفتر

   

پژوهش های کاربردی در دستگاه های دولتی ابزاری برای بهبود وضع موجود هستند این پژوهش ها ضمن ارائه تصویری از گذشته ، با بررسی ضعف ها و کاستی ها افق های جدیدی را پیش رویمان می گشایند.

با این حال ، روند طولانی انجام یک پژوهش از یک سو و هزینه بالا ، پیچیدگی و فاصله ای که میان پژوهش های علمی و آکادمیک با مسائل و مشکلات اجرایی وجود دارد، معمولا مانع تبدیل پژوهش ها به متن های سیاستی یا برنامه ای تأثیرگذار در سازمان ها و دستگاه های اجرایی می شود تدوین گزارش های کارشناسی و راهبردی ، راه میانه ای است که هم زمان را کوتاه تر می کند و هم به آسانی به متن های سیاستی و برنامه ای تبدیل می شود. گزارش کارشناسی و راهبردی اگرچه ادبیاتی نسبتا غنی در کشورهای توسعه یافته دارد ، اما در کشور ما سازمان ها آشنایی چندانی با آن ندارند و اقبال چندانی به این شکل از گزارش نشان نمی دهند.

با توجه به این کاستی ، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در سه سال گذشته با استفاده از تجربه های ملی و جهانی تدوین گزارش های کارشناسی و راهبردی درخصوص مسائل فرهنگی حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

این گزارش ها که توسط کارشناسان و متخصصان حوزه های مطالعاتی تهیه می شود به بیانی ساده و روشن مسائل مورد مطالعه را توضیح می دهند و رویکردهای سازمان در حل مشکل و راهکارهای پیشنهادی برای حل یا برون رفت از مشکل را مورد موشکافی قرار می دهند یا راه حل های جدیدی پیشنهاد می دهند و نتایج حاصله را در اختیار ذینفعان ، تصمیم گیران و مدیران ذیربط قرار می گیرد تا نقش موثری در انتخاب بهترین و موثرترین راه ها باز کند.