مطالعات و گزارش های کارشناسی در حوزه نمایشگاه بین المللی کتاب

  

 

گزارش بررسی و ارزیابی وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -1397گزارش بررسی و ارزیابی وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -1397

 

واگذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانواگذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

 

سیری در تاریخ نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانسیری در تاریخچه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

هدف از مطالعه حاضر در وهله اول ، دستیابی به تخمینی از جمعیت بازدید کننده نمایشگاه و در وهله دوم توصیف ویژگی های این جمعیت یا تحلیل اجتماعی جمعیت است.

گزارش نهایی جمعیت شناسی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانگزارش نهایی جمعیت شناسی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  


ارزیابی بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی کتابارزیابی بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی کتاب هدف این گزارش بررسی ساختار سازمانی نمایشگاه کتاب تهران با تمرکز بر آسیب شناسی ساختار سازمانی بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب است. همچنین با توجه به سیاست دولت یازدهم مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش غیر دولتی ؛ تلاش شده است پیشنهاداتی برای ساختار آینده این نمایشگاه ارائه شود.

ارزیابی ساختار سازمانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانارزیابی ساختار سازمانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

این گزارش با هدف بررسی و ارزیابی توسعه کمی و کیفی نشست ها و رفع چالش ها و نقاط ضعف نشست های فرهنگی در طول ادوار گذشته نمایشگاه به ویژه بیست و هشتمین دوره آن ، تدوین شده است.

گزارش ارزیابی نشست های فرهنگی نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانگزارش ارزیابی نشست های فرهنگی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

این گزارش تلاش دارد با مروری بر تجربه های متنوع در برگزاری نمایشگاه کتاب در شرایط مختلف وتأمل در ویژگی های محیطی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهم ترین روندهای موثر بر نمایشگاه را فهرست کند.

روندهای موثر بر نمایشگاه بین المللی کتابروندهای موثر بر نمایشگاه بین المللی کتاب

 

 این گزارش برآن است تا در گام اول تصویری حقیقی از واقعیات درون سازمانی و برون سازمانی نمایشگاه بیست و هفتم را پیش روی سیاستگذاران این نمایشگاه قرار دهد و در مرحله بعدی براساس برداشت های تحلیلی خود از این واقعیات ، پیشنهاداتی برای سیاستگذاری درباره نمایشگاه بیست و هشتم ارائه دهد.

آسیب شناسی و ارزیابی بیست و هفتمین نمایشگاه کتابآسیب شناسی و ارزیابی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، مهم ترین رخداد فرهنگی کشورمان محسوب می شود. چرا که این نمایشگاه ، یکی از نمایشگاه های شناخته شده کتاب در سطح جهان است. از این رو ، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع ، مطالعه تطبیقی در خصوص «وضعیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» با «آخرین دوره برگزار شده نمایشگاه های بین المللی کتاب در دیگر کشورها» برای تعیین رتبه جهانی آن به اجرا درآمد. هدف دیگر نیز از اجرای این پژوهش در بخش داخل کشور ، مقایسه آماری وضعیت شاخص های نمایشگاه بین المللی کتاب در دوره های 26 گانه برگزاری این نمایشگاه است.

مقایسه نمایشگاه کتاب تهران با سایر نمایشگاه هامقایسه وضعیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با  نمایشگاه های بین المللی کتاب در دیگر کشورها و رتبه بندی جهانی آن

 

 برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با سابقه ای حدود سه دهه که مورد استقبال قابل توجهی نیرز قرار گرفته نیازمند بازنگری و باز اندیشی مجدد است. بازنگری و بازاندیشی در این زمینه باید با نگاهی به آینده و پرهیز از روندهای منسوخ تکراری صورت گیرد. تجارب کشورهای مختلف که سابقه برگزاری نمایشگاه های موفق در سطح بین المللی داشته اند می تواند به عنوان الگو مفید باشد. ضرورت بازنگری در مورد نمایشگاه با رویکردی آینده نگرانه از آنجا اهمیت می یابد که علاوه بر جذب قابل توجه مخاطب توسط این رویداد فرهنگی ، شاهد وابستگی شدید صنعت نشر کشور به نمایشگاه هستیم. همچنین، نمایشگاه کتاب تهران به عنوان برجسته ترین رویداد فرهنگی کشور ، به نوعی بیانگر و معرف هویت فرهنگی کشور در عرصه بین المللی به شمار می رود. بنابراین ، ضروری است که چشم اندازی در مورد آینده صنعت نمایشگاهی در کشور داشته باشیم و براساس آن افق های آینده در این مورد را ترسیم کنیم.

نگاهی به صنعت نمایشگاه های بین المللی کتاب در ایراننگاهی به صنعت نمایشگاه های بین المللی کتاب در ایران با توجه به تجربه​​ های جهانی