مطالعات و گزارش های کارشناسی در حوزه ترویج کتابخوانی

 

مقاله ترویج کتابخوانی برای ارائه به ایفلا باعنوان

 

Reading in Iran:

The Book Promotion Activities in Iran Report

Reading promotion activities in Iran _IFLA_ Reading promotion activities in Iran -IFLA

 

گزارش نهایی سرانه مطالعه در ایران- مرور مطالعات انجام شده

 

امروزه سرانه مطالعه به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی فرهنگی و توسعه جوامع به شمار می‌رود. در ایران نیزطی چند سال گذشته بسیار درباره آن سخن گفته شده که اغلب این سخنان بیشتر از جنس خبری بوده‌اند تا پژوهشی. نظر به داغ بودن این موضوع در فضای فرهنگی کشور، نهادها و افراد گوناگون آمارهای متفاوتی از سرانه مطالعه در کشور اعلام می‌کنند که گستره این آمار از یک دقیقه تا 120دقیقه را در بر دارد. این مطالعه به هدف مرور نوشته‌ها و اسناد مرتبط با سرانه مطالعه در کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع مرور سیستماتیک یا مرور نظام‌مند است. منابع دانشگاهی و حرف‌های گوناگونی در این زمینه مطالعه و به پرسش‌های پژوهش پاسخ گفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که علیرغم آمارهای متفاوت در زمینه سرانه مطالعه، به شکل کلی می‌توان گفت که سرانه مطالعه ایرانیان عددی بین 12تا 15 دقیقه در روز است. با این حال، در سنجش سرانه باید به مسائل گوناگونی همانند تعریف  مطالعه ، واحد سنجش ، مشارکت‌کنندگان، روش‌ها، ابزارها، و محتوا توجه داشت. سرانه مطالعه کشورهای جهان نیز در این گزارش آمده است و هند دارای بیشترین سرانه در آخرین گزارش بین‌المللی در این زمینه است. برای بهبود وضعیت مطالعه و افزایش سرانه مطالعه در کشور نیاز به یک نگاشت نهادی است تا هر یک از نهادهای در پیوند با مطالعه در کشور نقش و وظیفه‌ای روشن در پیشبرد نظام مطالعه بر عهده گیرند. سرانجام، برای بهبود مطالعه در کشور راهکارهای گوناگونی ارائه شده‌اند که دربردارنده نقش خانواده، سیاست‌گذار، نهادهای آموزشی و پژوهشی، رسانه‌ها و نهادهایی از این دست می‌شوند.


خلاصه مدیریتی گزارش سرانه مطالعه در کشور خلاصه مدیریتی گزارش سرانه مطالعه در ایران

 

گزارش نهایی سرانه مطالعه در ایران- مرور مطالعات انجام شده گزارش نهایی سرانه مطالعه در ایران - مرور مطالعات انجام شده

 

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر- چاپ 1397

در جریان طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، یکی از موارد خواسـته شـده از هر شـهر، مسـتندات مجموعـه طرح ها و برنامه هایی اسـت که برای ترویـج کتابخوانی در آن شـهر به اجرا گذاشـته شـده یا تمهیدات اجرای آن اندیشـیده شـده اسـت. هر شـهر در کنار ارائه ی گزارشـی از فعالیت ها، ظرفیت ها و هماهنگی ها، به معرفی و تبیین برنامه های خـود بـرای ترویـج کتابخوانی پرداخته اسـت. این طرح هـا و برنامه ها نیز بـه خودی خود وقتی کنار هم نشسـتند، به مهمترین اسـنادی تبدیل شـدند که باید انتشـار می یافت تا هم خـود طراحـان پـی به اهمیت برنامه هـای خود ببرند و هـم برنامه ریزان و مجریـان دیگر به سرمشـق ها و الگوهایـی دسـت یابند. مهمتـر از همه، زمینه ای فراهم شـود تـا مجموعه ی طرح هـا و خلاقیت هـای بومـی، در معرض نقد و نظر همـگان قرار گیرد.

ایـن کتـاب مجموعـه ای از طرح هـا و برنامه هایـی اسـت کـه شـهرهای مختلـف بـه دبیرخانـه چهارمیـن برنامه انتخـاب و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسـال کرده اند. انتشـار ایـن فعالیت هـا و برنامه هـا بی آن کـه در معرض ویرایـش جدی قرار گیـرد، ظرفیت های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی موجود در هر شـهر را به نمایش می گذارد و باعث خودآگاهی بیشـتر شـهرها نسـبت به این ظرفیت ها و توانایی ها شـده و می تواند مبنا و پایه مسـتحکمی بـرای فعالیت های فرهنگی آینده باشـد. مجموعه ی حاضـر یکی از مهمترین کارکردهـا و اهـداف طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتاب ایران را نشـانه رفته اسـت.

ایـن هـدف، گـردآوری ایده های ناب و کاربردی در حـوزه ترویج کتاب و کتابخوانی و تکثیـر و قـرار دادن آن در دسـترس علاقه منـدان این حوزه اسـت. امید اسـت ظرفیت های انسـانی و مردمی که در شـور و شـوق صمیمانه مردم شـهرها و روسـتاها تجلی یافته است و بـه صـورت تشـکل یافته یـا فردی به اجـرای این برنامه هـا کمک کنند و نیـز ظرفیت ها و توانایی هـای خـاص هـر منطقـه که پیـش از این خفته یا نادیـده مانده بود، بـا اجرای این برنامه ها به فعلیت رسـیده و شـکوفا شـوند و چشـم انداز تازه ای را برای اجرای برنامه های
تـازه فرهنگی و اجتماعـی فراهم آورد.

 
پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر - دوره چهارم چاپ 1397

 

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا- چاپ 1397

هرچه از مراکز استان ها دورتر می شویم انگیزه و اشتیاق نسبت به مقوله کتاب و ترویج کتابخوانی بیشـتر می شـود. این امتیاز، راه را برای کسانی که در زمینه ی گسترش فرهنگ کتابخوانـی در مناطـق پیرامونـی فعالیـت می کننـد، هموارتـر می سـازد.

 روسـتاها محمـل مناسـبی برای فعالیتهای مدنی، مشـارکت در فعالیتهای اجتماعی به شـمار می آید. بر ایـن اسـاس می تـوان امیدوار بـود که فعالیتهای ترویجـی با کارنامه قابل قبولـی رو به رو شود. برگزاری چهار دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران به همراه سایر برنامه هـا و جشـنواره هایی کـه در زمینـه کتابخوانی از سـوی دفتر مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی طراحـی و اجـرا شـده اسـت نشـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه فعالیت های ترویجـی در زمینه کتاب و گسـترش فرهنگ کتابخوانی در روسـتاهای کشـور بـا علاقه و با شـوق بسـیاری صورت می گیـرد و در بسـیاری از این روسـتاها همه اقشـار روسـتا در این برنامه ها حضـور مداوم و تاثیرگـذاری دارند.
در جریان جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب، یکی از موارد خواسته شده از هر روسـتا، مسـتندات مجموعه طرح ها و برنامه هایی اسـت که برای ترویج کتابخوانی به اجرا گذاشـته شـده یا تمهیدات اجرای آن اندیشیده شـده است. هر روستا در کنار ارائه ی گزارشـی از فعالیت هـا، ظرفیت هـا و هماهنگی ها، به معرفی و تبییـن برنامه های خود برای ترویـج کتابخوانـی پرداختـه اسـت. این طرح هـا و برنامه ها نیز به خودی خـود وقتی کنار هم نشستند، به مهمترین اسنادی تبدیل شدند که باید انتشار می یافت تا هم خود طراحان
پـی بـه اهمیـت برنامه های خـود ببرند و هـم برنامه ریـزان و مجریان دیگر به سرمشـق ها و الگوهایی دسـت یابند. مهمتر از همه، این که زمینه یی فراهم شـود تا مجموعه ی طرح ها و خلاقیت هـای بومـی، در معرض نقد و نظـر همگان قرار گیرد.

ایـن کتـاب مجموعـه ای از طرح هـا و برنامه هایـی اسـت کـه روسـتاهای مختلـف بـه دبیرخانه چهارمین جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب ارسـال کرده اند. انتشـار ایـن فعالیت هـا و برنامه هـا بی آن کـه در معرض ویرایـش جدی قرار گیـرد، ظرفیت های اجرایـی، فرهنگـی، اجتماعـی و مردمـی موجـود در هـر روسـتا را به نمایش می گـذارد و باعـث خودآگاهی بیشـتر روسـتاها نسـبت به ایـن ظرفیت هـا و توانایی ها شـده و می تواند مبنـا و پایـه مسـتحکمی برای فعالیتهـای فرهنگی آینده باشـد. مجموعـه ی حاضر یکی
از مهمترین کارکردها و اهداف جشـنواره ی روسـتاها وعشـایر دوسـتدار کتاب را نشـانه رفتـه اسـت. این هـدف، گـردآوری ایده های ناب و کاربـردی در حـوزه ترویج کتاب و کتابخوانی و تکثیر و قرار دادن آن در دسـترس علاقه مندان این حوزه اسـت. امید اسـت ظرفیت های انسـانی و مردمی که در شـور و شـوق صمیمانه مردم شهرها و روستاها تجلی یافتـه اسـت و بـه صورت تشـکل یافته یـا فردی به اجـرای این برنامه ها کمـک کنند و نیز ظرفیت هـا و توانایی هـای خـاص هـر منطقـه که پیـش از این خفته یـا نادیده مانـده بود، با اجرای این برنامه ها به فعلیت رسـیده و شـکوفا شـوند و چشـم انداز تازه ای را برای اجرای برنامه هـای تـازه فرهنگی و اجتماعـی فراهم آورد.

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا- دوره چهارم چاپ 1397

 

در طی چهار سال گذشته، برنامه‌های ترویج کتابخوانی در ایران رونق تازه‌ای یافته است. تعداد غیرقابل تصوری از افراد وگروه‌های مروج کتاب برنامه‌های تازه و نوآورانه‌ای را آغاز کرده‌اند. این گروه‌ها شبکه‌های همفکری و همکاری را برای چرخش ایده و فعالیت تشکیل داده‌اند، از هم می‌آموزند و روش‌های جدیدی را برای ترویج کتابخوانی در هر گوشه از سرزمین پهناور ایران به کار می‌گیرند. این برنامه­ ها باعث کشف ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی تازه‌ای برای انجام فعالیت‌های فرهنگی شده است که می‌تواند مبنا و پایه مستحکمی برای فعالیت‌های فرهنگی آینده دولت باشد. امروز برنامه‌های ترویج کتاب در ایران به‌تدریج جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و هر برنامه فرهنگی و آموزشی و فعالیت زیست‌محیطی به این شناخت رسیده است که کتاب و کتابخوانی می‌تواند در تقویت همه برنامه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی نقشی محوری داشته باشد.

در این گزارش کوتاه برخی از مهم‌ترین رویدادها و برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی در ایران تهیه شده است. اگرچه نمی‌توان همه جریان‌های خلاق و زیبای ایجاد شده را معرفی کرد اما امید است با مشارکت و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و نهادها و سازمان­های مرتبط با حوزه فرهنگ به ­ویژه کتاب و کتابخوانی شاهد گسترش فرهنگ کتابخوانی و بالندگی ایران اسلامی باشیم.

معرفی برنامه های ترویج کتابخوانی در ایران معرفی برنامه های ترویج کتابخوانی در ایران

 

صدنامه ، صد پاسخ   

به سفارش دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی کتاب « صد نامه ، صد پاسخ » منتشر شد.

نویسندگان می نویسند تا خوانده شوند. خوانندگان می خوانند و انگار در نوشته های نویســندگان شریک می شوند. خواننده ی کنش گر، انگار خود یک بار متنی را که نویســنده نوشته از نو می نویســد؛ با تصاویر ذهنی ای که میسازد، با درکی که از شخصیت ها به دست می آورد و با ادامه پیدا کردن نوشته در ذهنش.
هر خواننده با درک، تخیل و تجربه ی خودش هر کتاب را می خواند. اینجاست که تعامل بین نویسنده و خواننده اهمیت پیدا می کند.
نوشتن نامه برای نویسنده ی یک کتاب نکات مختلفی را دربردارد. هر خواننده با توجه به  تجربه ی خواندن خود دســت به نوشتن نامه می زند. گاهی یک خواننده فقط می خواهد حســش را نســبت به متنی که خوانده با نویسنده درمیان بگذارد، گاهی نویسنده برای خواننده از کتاب مهمتر میشود. او از روند نوشتن، تجربه های شخصی نویســنده و ... سوال  می پرسد. گاه خواننده در مقام منتقد ظاهر می شود و از زاویه ی نگاه منتقدی موشــکاف می نویســد. گاهــی از دغدغه های خودش می نویســد و کتابی که خوانده را دســت مایه ای برای از خود نوشــتن می کند، گاه پرســش هایی در مورد کتاب دارد که به دنبال جوابشــان می گردد و فکر می کند
نویسنده بهترین شخص برای پاسخ دادن به این پرسشهاست.
گاهی یک نامه مجموعه ای از تمام این کنش هاســت. نامه راهی برای گفت وگو است و دری را باز میکند که به نویسنده هم نگاهی تازه عرضه کند.
در جام باشــگاههای کتابخوانی، نوشتن نامه برای نویسندگان یکی از راه های این گفت وگو و تعامل اســت. در این کتاب سعی کردیم گفت وگوی بین نویسنده و خواننده را تسهیل کنیم. نویسنده با نشان دادن واکنش به مخاطب گفت وگویی را شکل می دهد که می تواند برای دیگر خوانندگان هم جالب و حاوی نکاتی قابل توجه باشد.
کتابی که ملاحظه می کنید نامه هایی است که کودکان و نوجوانان عضو باشگاههای کتابخوانی از سرتاسر ایران نوشته اند و در آن باتوجه به کتابی که خوانده اند برای یک نویسنده نامه نوشته اند.

 

صد نامه صد پاسخ  

صد نامه صد پاسخ صد نامه صد پاسخ

 

بررسی وضعیت استارتاپ های حوزه کتابخوانی

سلمان انصاری زاده

 

اهمیت مطالعه کتاب با اپلیکیشن:  

می دانیم، هیچ چیز نمی تواند با لذت در دست گرفتن کتاب و حس خوب ورق زدن صفحات کاغذی اش برابری کند. اما از یک سو به همراه داشتن صدها کتاب کار سختی است و از سویی دیگر مطالعه در تبلت و موبایل با امکانات پیشرفته هم لذت خاص خودش را دارد.
به لطف اپلیکیشن های کتاب خوان، این روزها می توانید نسخه الکترونیکی کتاب مورد علاقه تان را در موبایل یا تبلت بخوانید، و با خرید قانونی از نویسندگان آن ها حمایت کنید. اپلیکیشن های کتاب خوان مزایای دیگری هم دارند: می توانید در آن ها صدها کتاب را با حجم اندکی ذخیره کنید، در پاراگراف ها یادداشت و علامت گذاشته و حتی ورق خوردن خودکار صفحه را به دست شان بسپارید.

 


بررسی وضعیت استارتاپ های حوزه کتابخوانی بررسی وضعیت استارتاپ های حوزه کتابخوانی


چرا بچه ها باید کتاب بخوانند؟

 

دبیرخانه رویدادهای ترویج کتابخوانی

افراد با انگیزه ها و اهداف مختلف کتاب می خوانند. پژوهش ها نشــان می دهد عمده ترین انگیزه ها و اهداف کتابخوانی شامل موارد زیر است:

  • -      کسب آگاهی
  • -      پاسخ به سؤالات زندگی و رشته تحصیلی و کاری
  • -      لذت بردن و علاقه به مطالعه
  • -      گذران وقت و سرگرمی
  • -      کسب منزلت و ایجاد تمایز

در مقالــه پیــش رو، کتاب برای «درس» و کتاب بــرای «کار» را کنار می گذاریم و منظورمان از کتابخوانی، خواندن به هر انگیزه ای به جز درس و کار است.


چرا بچه ها باید کتاب بخوانند؟ چرا بچه ها باید کتاب بخوانند؟
 

 

گزارش عملکرد نه ماهه اول سال 1397 دفتر گزارش عملکرد نه ماهه اول سال 1397 دفتر


راهنمای نگارش گزارش راهبردی راهنمای نگارش گزارش راهبردی 

Book promotion projects in Iran

Reading is that unique nexus between the individual mind and the human culture. For the past 3000 years, books have shown to be the most sincer medium of culture and no other media has ever provided better services to the society. In the past five years, reading promotion projects in Iran have enjoyed a fresh start. An astonishing number of group and individual book promoters have started new and innovative rounds of activities. They have started forming networks and communicating each other, thus learning from each other and using new ideas and methods for reading promotion in every corner of the country.   


book promotion Book promotion projects in Iran

  

ادبیات کودک و نوجوان و ارزیابی آن

دبیرخانه رویدادهای ترویج کتابخوانی

... بــرای بحــث درباره کتاب وادبیات کــودک و نوجوان تنها به یک تعریف از کودک نمی تــوان اکتفــا  کــرد، امــا برخــی کارشناســان تــلاش کرده انــد صورت بنــدی مناســبی ارائــه دهنــد که بتوان براســاس آن تمام زدایــی بحث درباره کتــاب و ادبیات کودک را موردتوجه قرار داد. در جلد اول کتاب «شــناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربردها» ( از روزن چشــم کودک) نوشــته دونانورتون صورت بندی مناســبی ارائه شده است که خلاصــه آن تقدیــم خواهدشــد. با ایــن حال باید توجــه کنیم که کــودک موجودی در حال رشــد اســت. تمامی کودکان با کمی تقدم و تأخراز تمامی دوره های رشــدی عبور می کنند. زمینه های رشــد وپرورش کودک ابعاد مختلفی را در برمی گیرد. این ابعاد به نقل از کتاب مذکور، شامل رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی اوست. توجه بــه ویژگی هــای کودک درهر کدام ازاین ابعاد و مراحل رشــد، باعث حصول شــناختی می شود که برای ادبیات مختص این گروه سنی، چنین شناخت لازم و ضروری است.

 

ادبیات کودک و نوجوان و ارزیابی آن ادبیات کودک و نوجوان و ارزیابی آن

 

بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر فرهنگ کتابخوانی

 دستیابی به منابع ارزشمند و کمیاب مانند ثروت ، قدرت و منزلت، افراد را در لایه های مختلف سلسله مراتب اجتماعی جای می دهد و به این ترتیب جایگاه آن ها در جامعه یا به عبارت دیگر پایگاه اجتماعی - اقتصادی آنان تعیین می شود. پایگاه اجتماعی -اقتصادی همانند یک ظرف است که در چارچوب آن شیوه مواجهه افراد با محیط اجتماعی ساخته و پرداخته می شود. جامعه شناسان در پژوهش های مختلف دریافته اند که جنبه های مختلف زندگی انسان ها از جمله بهره هوشی، موفقیت تحصیلی، عقاید سیاسی و ... با پایگاه ما در سلسله مراتب اجتماعی مرتبط است. از این رو به نظر می رسد کتابخوانی، علاقه به مطالعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی نیز از این قاعده مستثنی نباشد و بتوان آن را به پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد و گروه های مختلف مرتبط دانست.

بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی بر فرهنگ کتابخوانی بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی بر فرهنگ کتابخوانی

 

مدل های فرهنگ کتابخوانی در اروپا و امریکای شمالی

 اگر مدل ­های فرهنگ کتابخوانی را به عنوان انعکاسی از تجربه ­ی خواندن در بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه بنگریم که واجد ویژگی­ ها و عملکردهای خاص خود است، آنگاه با مجموعه­ ی متنوعی روبرو هستیم که تنوعش بیش از آن است که معمولا تصور می ­شود. پژوهش حاضر با معرفی وتبیین چگونگی و توصیف خصوصیات بیست و چهار مدل­ از نمونه­ های فرهنگ کتابخوانی در گستره ­ی جغرافیایی کشورهای ­اروپایی و امریکای شمالی، در پی یاری دادن به کاربرد شیوه­­ های جدید در زمینه ­ی توسعه­ ی فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

مدل های فرهنگ کتابخوانی در اروپا و امریکای شمالی مدل های فرهنگ کتابخوانی در اروپا و امریکای شمالی


مجموعه ای از طرح های کتابخوانی

  در سال های اخیر نگرانی از کاهش مطالعه تعدادی از کشورهای جهان را بر آن داشته است تا با استفاده از ظرفیت های موجود شوق به مطالعه و کتابخوانی را در میان مردم کشورشان بیدار کنند. برخی از راه کارهایی که در این کشورها به کار گرفته می شود گاه چنان جذاب و ساده است که این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا این طرح ها علی رغم ساده بودن مورد توجه مسئولان کشورمان قرار نگرفته است، بدیهی است ترویج کتابخوانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که نیاز به همراهی جمعی و تشریک مساعی نهادها و سازمان های کشور دارد.

الگوبرداری و استفاده از تجربه سایر کشورها برای غلبه بر معضل بی رغبتی به مطالعه همواره امری مثبت ارزیابی می شود که می توانیم با بومی سازی و متناسب با شرایط کشورمان از نتایج آن بهره مند شویم .

طرح های کتابخوانی مجموعه ای از طرح های کتابخوانی

خلاصه گزارش رویدادهای ترویج کتابخوانی سال 1393 تا 1397

کتاب به مثابه قدیمی ترین و اساسی ترین ابزار توسعه فرهنگ ، در مواجهه با چالش ها و رقبای جدی نیاز به اهتمام جدی تر دولت و مشارکت مردم و همراهی این دو دارد. به همین منظور و در راستای خط مشی فرهنگی دولت تدبیر و امید، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های مختلفی را در شهرها و روستاهای سراسر کشور طراحی و اجرا کرده است.

 

خلاصه گزارش رویدادهای ترویج کتابخوانی - سال 1393 تا 1397 خلاصه گزارش رویدادهای ترویج کتابخوانی - سال 1393 تا 1397

 

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا-زمستان ۱۳۹۶

نویسنده: گیتی صفرزاده

زیر نظر: ابراهیم حیدری

در جریان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، یکی از موارد خواسته شده از هر روستا، مجموعه طرح ها و برنامه هایی است که برای ترویج کتابخوانی به اجرا گذاشته شده یا تمهیدات اجرای آن چیده شده است. هر روستا در کنار گزارش از فعالیت ها، ظرفیت ها و هماهنگی ها، به معرفی و تبیین برنامه های خود برای ترویج کتابخوانی پرداخت. خود این طرح ها و برنامه های وقتی کنار هم نشستند تبدیل به یکی از مهم ترین اسنادی شدند که باید انتشار می یافت تا هم خود طراحان پی به اهمیت طرح خود می بردند، هم برنامه ریزان و مجریان دیگر به سرمشق ها و الگوهایی دسترسی یابند و مهمتراز همه، این مجموعه بی نظیر از خلاقیت های بومی در معرض نقد و نظر همگان قرار گیرد.

این کتاب مجموعه بدون ویرایشی از طرح ها و برنامه هایی است که روستاهای مختلف به جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ارسال شده است. انتشار این فعالیت ها و برنامه ها، ظرفیت های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی موجود در هر روستا را به نمایش می گذارد و باعث خودآگاهی بیشتر روستاها نسبت به این ظرفیت ها و توانایی ها شده و می تواند مبنا و پایه مستحکمی برای فعالیت های فرهنگی آینده باشد.

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا

 

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر-زمستان ۱۳۹۶

نویسنده: گیتی صفرزاده

زیر نظر: ابراهیم حیدری

در جریان انتخاب  معرفی پایتخت کتاب ایران، یکی از موارد خواسته شده از هر شهر، مجموعه طرح ها و برنامه هایی است که برای ترویج کتابخوانی به اجرا گذاشته شده یا تمهیدات اجرای آن چیده شده است. هر شهر در کنار گزارش از فعالیت ها، ظرفیت ها و هماهنگی ها، به معرفی و تبیین برنامه های خود برای ترویج کتابخوانی پرداخت. خود این طرح ها و برنامه های وقتی کنار هم نشستند تبدیل به یکی از مهم ترین اسنادی شدند که باید انتشار می یافت تا هم خود طراحان پی به اهمیت طرح خود می بردند، هم برنامه ریزان و مجریان دیگر به سرمشق ها و الگوهایی دسترسی یابند و مهمتر از همه، این مجموعه بی نظیر از خلاقیت های بومی در معرض نقد و نظر همگان قرار گیرد.

این کتاب مجموعه بدون ویرایشی از طرح ها و برنامه هایی است که شهرهای مختلف به دبیر خانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسال شده است. انتشار این فعالیت ها و برنامه ها، ظرفیت های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی موجود در هر شهر را به نمایش می گذارد و باعث خودآگاهی بیشتر شهرها نسبت به این ظرفیت ها و توانایی ها شده و می تواند مبنا و پایه مستحکمی برای فعالیت های فرهنگی آینده باشد

پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در شهر

ظرفیت های شبکه های اجتماعی برای ترویج کتابخوانی

نویسنده: نیما افشارنادری

اکوسیستم کار آفرینی در ایران دارای فوائد و نواقصی برای یاری دهندگی به ترویج مطالعه است.

از این نظر، نیاز به ایجاد یک اکوسیستم کتابخوانی و مطالعه، کسب وکار فرهنگی و چرخه پول ساز را مورد توجه قرار داده شده است.علاوه بر این، لزوم طراحی یک چرخه پول ساز ترویج کتاب با توجه به ساز و کارهای شبکه های اجتماعی، به نحوی که همه چرخه، از پدید آورنده، تا تهیه کننده (ناشر)، پخش کننده آنلاین و همچنین آفلاین، سیستم بانکی، رسانه هایی که به این موضوع می پردازند و از همه مهم تر مخاطب کتاب از آن سود تازه ای ببرد، طرح شده است. موانع و مزایای آن نیز مورد کنکاش قرار گرفته است.

ظرفیتهای شبکه های اجتماعی برای ترویج کتابخوانی ظرفیت های شبکه های اجتماعی برای ترویج کتابخوانی

 
برنامه راهبردی ترویج کتابخوانی

از آنجا که موضوع کتابخوانی و ترویج آن در سطح کشور یکی از راهبردهای اساسی دولت محسوب می شود، یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه ، توجه به کاستی ها در این حوزه و حمایت از طرح های ترویج کتابخوانی است. بدیهی است در تثبیت و پایداری فرهنگ مطالعه باید با توجه به نیاز گروه های سنی مختلف ، به خلاقیت و نوع آوری در فعالیت های کتابخوانی اقدام کرد. در تدوین برنامه راهبردی کتابخوانی مهمترین هدف ، شکل گیری رفتار کتابخوانی و ایجاد انگیزه و حس نیاز به مطالعه در اقشار مختلف جامعه است.

برنامه راهبردی کتاب و کتابخوانی برنامه راهبردی ترویج کتابخوانی